Diverse Informatie

MetallicDream is ontstaan vanuit mijn Droom om vanuit mijn vakgebied als loodgieter, creaties van Koper-, Zink- en Lood-ontwerpen te maken.
Hierdoor gaan er nauwelijks goed bruikbare restanten van materialen verloren omdat ze ambachtelijk worden gebruikt en gerecycled. Uitvoeringen kunnen iets afwijken van de afbeelding.

Sinds ik deze droom ben gaan verwezenlijken zijn mijn "Handmade Unica's" via deze pagina te koop.
Ieder exemplaar is uniek, geen enkel product is hetzelfde. Ook de gegoten producten, waarvan meerdere exemplaren steeds weer opnieuw worden aangevuld, zullen altijd iets van elkaar afwijken. De gietmallen van speksteen zijn handgemaakt, wat het totale product uniek maakt.

Onbewerkt Koper zal vergroenen als het product buiten staat in weer en wind, al duurt dit wel een aantal jaren. Sommige decoraties heb ik via een speciaal proces, versneld kopergroen gemaakt.

Zink zal in de buitenlucht een grijs/mat corrosielaagje krijgen. Dit gaat aanmerkelijk sneller dan bij koper, zelfs al na enige dagen.

De Loden artikelen worden standaard met een vernislaag afgewerkt. Lood zal binnen en buiten iets verdonkeren.

MetallicDream-bestellingen kunnen worden afgehaald of worden verzonden, doorloop hiervoor het bestelproces. Levering/verzending na betaling.

Voor vragen en/of opdrachten kunt u een bericht sturen via het contactformulier.

De unieke decoratieve ontwerpen van MetallicDream zijn voor vele gelegenheden geschikt zoals;

Als Kado / Cadeau
Voor de liefde, om uw geliefde iets unieks te geven, zomaar of bijvoorbeeld op Valentijnsdag of een artikel van Koper bij een 12,5 huwelijk (koperen bruiloft.

Bij een afscheid, bijvoorbeeld van een collega die een andere baan heeft, met pensioen gaat, een jubileum viert of een onderscheiding krijgt. 
Voor iemand die gaat emigreren of voor langere tijd weggaat "ook een mooi gebaar/herinnering aan achterblijvers".
Maar ook voor degene die afscheid neemt als clublid van een verenigingorganisatie of instelling

In veel gevallen is het mooi de ander een persoonlijk aandenken te geven.

Ook als felicitatieverrassing voor een bijzondere dierbarevriend of vriendinvader of moederzoon of dochteropa of omatante of oom, peettante of peetoomneef of nichtbroer of zus...

Een origineel cadeau hoort ook bij een feestelijke gelegenheid als een verjaardag, trouwdag, huwelijkgeboorte van een kind of kleinkind, kleindochter of kleinzoon.

Maar ook voor iemand die is geslaagd voor bijvoorbeeld een sportprestatie, diploma, certificaat, examen, master of propedeuse...


Niet te vergeten alle verjaardagen van vrienden, bijvoorbeeld een decoratieve hanger van lood met een zeester en zeepaardje of een hartslinger. Maar ook een zinken vlinder, hartslinger voor in een boom, tegen een muur of in huis of een mooie spinner of mobile indoor of outdoor die sierlijk beweegt in de wind .

De Roos hoort natuurlijk bij een bruiloft, de Roos is er in verschillende materialen te krijgen; van Koper, Zink en Lood. Handgemaakt, uniek. Een prachtig cadeau voor de trouwdag / huwelijk.

Ook met + of Sinterklaas geeft u iets unieks met de artikelen van MetallicDream.
+
Een passen cadeau voor bij een religieus feest als Kerst, Pasen, Pinksteren of bij een doop of communie vindt u wellicht hier.

U kun altijd zomaar iets geven aan uw naasten, als gebaar van vriendschap, zoals een paar mooi handgegoten loden schelpen of bijvoorbeeld een originele muurdecoratie voor in de tuin als tuindecoratie. De hart-slinger is gemaakt door lood te gieten in een handgemaakte manl van stpkteen, ieder exemplaar is net even anders, dus uniek. Een met aan de muur uw huisnummer van lood, heeft u een sieraad aan de gevel.

Bij overlijden willen we onze dierbare(n) blijven herdenken. Een roos of vlinder of hart van Koper, Lood of Zink is een prachtige blijvende herinnering in huis of bij een graf of op de grafsteen, tijdens of na de begrafenis, ter herdenking / nagedachtenis.

Ook hebben wij handgemaakte plantenbakken van Zink, soms in combinatie met hout en loodversieringen. Bijna alles is mogelijk met zinken plantenbakken, wij maken ook op maat.

En kijk ook eens naar onze origenele Strandcabines. MetallicDream heeft dit model gebruikt om prachtige vogelhuisjes, nummerborden en sleutelkastjes van te maken. De waren te vinden aan de kust, ze staan nog steeds in het zomerseizoen op het strand in Katwijk aan Zee.

Aan deze webshop zijn artikelen van  CreaSie en CreaSea en MarleenArt toegevoegd. Door middel van onze samenwerking worden gezamenlijke handgemaakte artikelen ontworpen. De toegevoegee producten bestaan uit diverse Sieraden als kettingen met koper, kettingen met half-edelstenen, voetsieraden. Ook is er een decoratieve spirituele lijn met handgegoten Orgonites, Chembusters en Piramides. De positieve frequenties van o.a. chakra orgonites zijn een originele aanwinst voor eigen gebruik of in spirituele yoga ruimtes, of energetische behandelruimtes, ook voor meditatie om te mediteren. Ook worden boekenleggers en wordt er kunst verkocht. Kunst in de vorm van eigen ontwerpen op canvas, encaustic art (bijenwas) en speksteen (de collectie zal steeds varieren.

Bij bestellingen via Metallicdream gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MetallicDream.nl, hierna te noemen “MetallicDream” en op alle met MetallicDream aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door MetallicDream is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CreaSie in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 MetallicDream behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van MetallicDream en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 i MetallicDream is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van MetallicDream zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 MetallicDream behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant en MetallicDream komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De electronische bestanden van gelden, MetallicDream voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. MetallicDream garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door MetallicDream vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EUR, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. MetallicDream verzend alleen binnen Nederland.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4 MetallicDream kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald:
Betaling vooraf, via het betaalproces, via iDeal (d.m.v. bankpas) op bankrekening NL71RABO0121684016 ten name van Loodgietersbedrijf Dirk van Duijn te Katwijk zh (bedrag is incl. verzend/administratiekosten).

Artikel 4 Levering

4.1 MetallicDream heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 De klant heeft het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden als de levertijd de 30 dagen overschrijdt.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan MetallicDream verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door MetallicDream aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan MetallicDream zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u MetallicDream daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MetallicDream de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen dertig (30) werkdagen na aflevering aan t MetallicDream e retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt MetallicDream zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan MetallicDream betaalde.

6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 MetallicDream geeft een maand garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van. MetallicDream

7.2 MetallicDream is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van. MetallicDream . MetallicDream is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien MetallicDream, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat MetallicDream op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. MetallicDream is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Sorteer op
 • Afscheid
  Afscheid

  Een unieke blijvende decoratie voor een waardig afscheid????????

 • Binnendeco
  Binnendeco

  Een juweel voor in huis!

 • Gifts
  Gifts

  Diverse gifts, een wisselend assortiment, leuk om te geven, leuk om te krijgen.

 • Liefde
  Liefde

  Gewoon omdat je van iemand houdt, iemand waardeert❤️

© 2020 - 2024 MetallicDream | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel